תנאים כללים

כללי :

אתר Ntours (להלן: "האתר" או. "Ntours" ) , פותח ומופעל על ידי חברת נאזרין טורס בע"מ (להלן: "נאזרין"), ומשמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת שירותי תיירות על ידי ציבור גולשי האינטרנט בישראל. פרטיה של נאזרין הם כדלקמן: נאזרין טורס בע"מ, ח.פ. 510682974 סניף ראשי, רח' פאולוס השישי. ת.ד 86 נצרת 16100 טל. 6560077 - 04 , פקס 6565198 - 04 דוא"ל outgoing@nazarene-tours.com נאזרין מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע ולתנאים המובאים להלן המהווים חלק בלתי נפרד מכל הזמנה המבוצעת באמצעות האתר. בעצם ביצוע הזמנה באמצעות האתר מצהיר ומאשר הלקוח כי קרא והבין את תנאי העסקה,לרבות התנאים הכללים המובאים להלן כי הם מוסכמים ומקובלים עליו, וכי לא תשמע מצידו טענה כלשהי לפיה לא קרא ו/או לא הבין את תנאי העסקה,לרבות התנאים הכלליים המובאים להלן. מודגש בזאת כי לקוח המעוניין לרכוש שירותים כלשהם באמצעות אתר זה רשאי לעשות כן בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: 1.הלקוח אינו קטין (מעל גיל 18) והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 2.הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל. 3.הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מסמכים בישראל. 4.הוא נושא תעודת זהות ישראלית. בעצם ביצוע הזמנה באמצעות אתר זה מצהיר הלקוח כי הוא עומד בתנאים המצטברים הנ"ל, כי איננו מתחזה לאדם אחר וכי כל המידע שנתן במהלך ביצוע ההזמנה הינו אמת. מובהר ומודגש בזאת כי הזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה הינן בגדר בקשה בלבד אשר איננה מחייבת את נאזרין לכל דבר ועניין, וזאת עד לאישור ההזמנה ע"י נאזרין בכתב. אישור ההזמנה יישלח ללקוח, אם וככל שיתקבל, במייל לכתובת המייל שציין הלקוח בהזמנתו. לאחר סיום מוצלח של ביצוע הזמנה באמצעות אתר מקבל הלקוח מספר הזמנה. מספר זה יש לשמור לצורך מעקב אחרי הזמנה ופניות לנאזרין בקשר אליה. עצם קבלת מספר הזמנה אין בה כדי להעיד על כך שההזמנה אושרה ע"י נאזרין.

אחריות:

נאזרין הינה סוכנות נסיעות הפועלת כמתווכת בלבד בין הלקוח לבין ספקי שירותים שונים, לרבות סיטונאי תיירות, בתי מלון, חברות תעופה, חברות השכרת רכב וחברות ביטוח (להלן: "הספקים"). נאזרין מזמינה עבור הלקוח את השירותים המוזמנים על ידו באמצעות האתר, מאת הספקים הרלבנטיים, וזאת בהתאם לפרטים שפורטו בהזמנת הלקוח. נאזרין מתחייבת להזמין את השירותים שיוזמנו ע"י הלקוח באמצעות האתר מאת הספקים הרלבנטיים, בהתאם לפרטים המוזנים ע"י הלקוח, במיומנות, ולמסור לספקים את המידע הרלוונטי כמפורט בהזמנת הלקוח. יחד עם זאת, האחריות הבלעדית לביצוע ואספקת השירותים המוצעים באתר זה הינה של הספקים הרלבנטיים. נאזרין לא תהייה אחראית, בשום פנים ואופן, לשיבושים ו/או לתקלות ו/או לעיכובים ו/או לליקויים כלשהם, בלתי צפויים ו/או כאלה שאינם בשליטתה המלאה, בביצוע ו/או באספקת השירותים המוזמנים באמצעות האתר, לרבות לאי ביצועם ו/או אספקתם או לביצועם ו/או לאספקתם באופן חלקי, כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספקים הרלבנטיים ו/או מי מטעמם, וכמו כן לא תהייה אחראית, בשום צורה ואופן, לשיבושים ו/או לתקלות ו/או לעיכובים ו/או לליקויים בביצוע ו/או באספקת השירותים המוזמנים באמצעות האתר, לרבות לאי ביצועם ו/או אספקתם או לביצועם ו/או לאספקתם באופן חלקי, כתוצאה מהשפעתם של גורמים שאינם בשליטת הספקים כגון שביתות, תאונות, מזג אויר, אסונות טבע, מלחמה, פעולות טרור וכד'. בכל מקרה של שיבוש ו/או תקלה ו/או עיכוב ו/או ליקוי בביצוע ו/או באספקת שירותים שנרכשו באמצעות האתר, לרבות במקרה של אי ביצועם ו/או אספקתם או במקרה של ביצועם ו/או אספקתם באופן חלקי, על הלקוח לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת נאזרין, לספק הרלבנטי. פרטי הסוכן המקומי יצוינו בשובר ההזמנה שיישלח ללקוח. כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע להזמנה כלשהי שבוצעה באמצעות אתר זה ו/או בנוגע לשיבושים ו/או לתקלות ו/או לעיכובים ו/או לליקויים כלשהם בביצוע ו/או באספקת שירותים כלשהם שהוזמנו באמצעות אתר זה, לרבות בנוגע לאי ביצועם ו/או אספקתם או בנוגע ביצועם ו/או אספקתם באופן חלקי, תוגש בכתב לנאזרין, לכתובת הנקובה לעיל, תוך זמן סביר, שלא יעלה על 30 יום, ממועד חזרתו של הלקוח ארצה מן הנסיעה ו/או החופשה הרלבנטית, וזאת על מנת שניתן יהיה לבררה בצורה יעילה ונאותה, לרבות מול הספקים הרלבנטיים.

ביטול עסקה ע"י הלקוח :

בהתאם לסעיפים 14ג(ג)(2) ו- 14(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") צרכן (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן) הרוכש באמצעות אתר זה שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, רשאי לבטל בכתב את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (להלן: "מסמך הגילוי"), לפי המאוחר, בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ה(ב)1 לחוק הגנת הצרכן במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל תחזיר נאזרין לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו של הצרכן בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שבמקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל עקב אי התאמה של השירות נשוא העסקה או הפרת חוזה ע"י נאזרין, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, לא ייגבו מהצרכן דמי ביטול כלשהם. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור לעיל לא נועד להחליף את הוראות חוק הגנת הצרכן בדבר ביטול עסקאות מכר מרחוק והנוסח המחייב והמלא של הוראות אלו הוא זה המפורט בחוק הגנת הצרכן. הודעה בדבר ביטול עסקה יש למסור לנאזרין בכתב, באמצעות מסירה אישית לכתובת הנקובה לעיל, באמצעות פקס למספר הפקסימיליה הנקוב לעיל או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל הנקובה לעיל. במקרה של ביטול עסקה לאחר חלוף ארבע עשר ימים ממועד עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר (בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן), יחויב הצרכן בדמי ביטול שיקבעו ע"י נאזרין (אשר עלולים להגיע עד לגובה מחירה המלא של העסקה). באחריותו של הצרכן לפנות לנאזרין על מנת לדעת מראש, קודם לביטול העסקה, מהם דמי הביטול בהם יחויב במקרה שכזה. מובהר ומודגש בזאת כי לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באמצעות האתר אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות נשוא העסקה להינתן.

שינוי הזמנה ע"י הלקוח:

לקוח המעוניין לבצע שינוי בהזמנה שביצע באמצעות האתר נדרש לצור קשר טלפוני עם נאזרין בהקדם האפשרי. מובהר ומודגש בזאת כי במקרה וניתן לבצע את השינוי המבוקש (אם בכלל) יתכן והדבר יהיה מותנה בתשלום דמי שינוי והלקוח יישא, בנוסף לדמי השינוי, בכל העלויות הנגזרות מן השינוי המבוקש.

ביטול הזמנה ע"י נאזרין:

נאזרין תהא רשאית לבטל כל עסקה שנקשרה באמצעות אתר זה, באמצעות הודעה בכתב שתשלח ללקוח, במקרה ונפלה טעות סופר בתיאור ו/או בפרטי השירותים שהוזמנו, כפי שהוצעו באמצעות האתר, לרבות במחיר השירותים ו/או בתיאורם ו/או במועדיהם, ובמקרה וטעות כאמור נפלה עקב כשל ו/או תקלה טכניים. יצוין כי יתכנו מקרים בהם יבטל ספק, מסיבות שאינן קשורות לנאזרין, טיסות ו/או חבילות נופש לגביהם בוצעו הזמנות באמצעות אתר זה, וזאת אף לאחר שההזמנות אושרו. בכל מקרה שכזה תהא נאזרין רשאית לבטל את העסקאות הרלבנטיות שבוצעו באמצעות האתר, באמצעות הודעה בכתב שתשלח ללקוח, ולא תשמע נגדה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב ו/או בגין ביטול עסקה כאמור.

דרכונים, אשרות כניסה ואישור יציאה מן הארץ:

באחריות כל נוסע (כולל קטין) להצטייד בדרכון בר תוקף לשישה חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת שהייתו בחו"ל, שאשרות כניסה (ויזות) מתאימות למדינות אליהן הוא נוסע מוטבעות בו וכן להיוועץ עם סוכניה של נאזרין במקרה והוא מתעתד לעשות שימוש לצורך נסיעתו בדרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות מתבצעת בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ובהתאם לדיני מדינת היעד, העשויים להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות הכניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד. נוסעים המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא אם ברשותם דרכון נוסף (לא ישראלי) שאינו מצריך אשרה ליעד אליו הם נוסעים. מודגש כי האחריות הבלעדית לוודא כי לא חלה על הנוסע כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, כי דרכונו תקף וכי יש עימו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה חלה על הנוסע. בכל מקרה נאזרין אינה אחראית למצבו המשפטי של הנוסע ו/או ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלה עליו. יצוין כי על פי הוראות משרד הפנים, נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראלים או בתעודת מעבר ישראליות, חייבים להשתמש בהם בעת צאתם מן הארץ, גם אם ברשותם דרכון נוסף שאינו ישראלי. כאמור לעיל, באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן מתעתד לבקר. על הנוסע לודא באם קיים צורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה הוא מעוניין לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר עד כדי כך שתוקף האשרה יפוג במהלכו וזאת משום שחידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר לביצוע מאשר הוצאת אשרה חדשה. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל במידה והבקשה המקורית לא הוגשה בארץ. באחריותם של חיילים בשרות סדיר ו/או קבע וחיילי מילואים לברר עם גורמי צה"ל ו/או משרד הביטחון בדבר הצורך בקבלת אישור יציאה מן הארץ.

תרופות וחיסונים:

באחריות הנוסע לבדוק קודם לנסיעתו האם קיים צורך בקבלת תרופות וחיסונים על מנת לבקר במדינות ו/או באזורים שבכוונתו לבקר. ממומלץ לנוסע להתייעץ בנושא עם הרופא האישי שלו וכן לפנות בנושא למשרד הבריאות ו/או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

אזהרות מסע:

באחריות הנוסע לבדוק קודם לנסיעתו באם קימות אזהרות מסע ו/או המלצות כלשהן בנוגע לביקור במדינות ו/או באזורים שבכוונתו לבקר. לשם כך מומלץ לנוסע לפנות קודם לנסיעה אל, ולהתעדכן ע"י, הגורמים המוסמכים בנושא, כגון משרד החוץ והמטה ללוחמה בטרור קודם לנסיעתו.

טיסות:

הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וכפופות לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. מסלול וזמני הטיסות, נמצאים תחת אחריותן הבלעדית של חברות התעופה. על הנוסע לקחת בחשבון כי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות חברת התעופה, בזמני הטיסות ומסלול הנסיעה וזאת אף ללא כל הודעה מוקדמת ובאחריות הנוסע לבדוק מראש האם חלו שינויים מעין אלו. חלק מהטיסות מופעלות בשיטת ה - Code Sharing (טיסות משולבות). נזרין אינה ולא תהייה אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים כלשהם במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן ו/או בזהות חב' התעופה. לאור זאת, לא תיענה ע"י נאזרין כל דרישה להחזר ו/או פיצוי בגין הוצאות ו/או עגמת נפש וכד' שנגרמו לנוסע עקב שינויים במועדי הטיסות ו/או מסלול הטיסה ו/או בזהות חברות התעופה וכיוצא באלה. לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה הלוך כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים בהם תתבצע הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואינו בשליטת נאזרין) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה מזו שתוכננה מלכתחילה. במקרה כזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסעים. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה. יצוין כי לחברות התעופה כללים והגבלות בדבר משקל וגודל הכבודה וכבודת היד שניתן להעלות למטוס או לתא הנוסעים, ובאחריות הנוסע לברר כללים והגבלות אלו עם חברת התעופה ו/או עם נאזרין מבעוד מועד קודם לטיסה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולי טיסות, כמו גם לאובדן או עיכוב כבודה מוטלת, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או סיטונאי התיירות המארגן, על פי המקרה. תשומת לבכם מופנית לפרטי הטיסה כפי שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס - הם אלו המחייבים את חב' התעופה/ספקי השירותים. לקוח המעוניין לקבל ארוחה כשרה ו/או צמחונית במהלך הטיסה מתבקש לפנות לנאזרין. יודגש כי נאזרין אינה אחראית לאספקת הארוחה בפועל, אלא רק להעברת הבקשה לחב' התעופה, בהתאם לנהלים של חברת התעופה. במקרה של נוסע עם צרכים מיוחדים, כגון תינוקות ואנשים עם מוגבלויות, על הלקוח לפנות לנאזרין, מוקדם ככל האפשר, על מנת שיהא בידה לפנות לחב' התעופה בבקשה להסדרת הצרכים המיוחדים של הנוסע, ככל שהדבר אפשרי. יודגש כי נאזרין אינה אחראית להסדרת הצרכים המיוחדים של הנוסע בפועל, אלא רק להעברת הבקשה בנושא לחב' התעופה, בהתאם לנהלים של חברת התעופה.

התייצבות לטיסה:

לידיעתכם, חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון וכן ועל מנת לאפשר את השלמת סידורי היציאה. נאזרין לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב על פי דרישות חב' התעופה.

בתי מלון:

כאמור לעיל כל הזמנה המבוצעת באמצעות האתר, לרבות הזמנת בית מלון ו/או חבילה הכוללת אירוח בבית מלון, הינה בגדר בקשה בלבד אשר אינה מחייבת את נאזרין לכל דבר ועניין, וזאת עד לאישור ההזמנה ע"י נאזרין בכתב. האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, מוטלת על המלון ו/או הספק בלבד. קבלת החדרים מתנהלת על פי ההיצע הקיים (RUN OF THE HOUSE). אין באפשרות נאזרין להבטיח כי החדר בבית המלון ימוקם על פי דרישות הלקוח (כגון בקומה מסוימת ו/או באגף מסוים ו/או חדרים צמודים ו/או חדרים מחוברים וכד') אף אם אלה הוזמנו מראש, והדבר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. במספר בתי מלון קיימים, בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, כדוגמת: וילות ובונגלוסים, המהווים חלק בלתי נפרד מבית המלון. נאזרין טורס אינה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. יודגש כי בתורכיה, קפריסין ואיי יוון המזגנים מופעלים לשעות ספורות בלבד במהלך היום, בהתאם למדיניות המלון. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות תשלום בגין שירותים המוצעים על ידי המלון לרבות מסעדות, ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכד', החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס 'הכל כלול'. לידיעתכם, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לרוב המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת. הכניסה לחדרים הינה, בדרך כלל, החל מהשעה 14:00 והיציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת לחדרים או יציאה מאוחרת מהחדרים. במידה ונוסע מתעתד להגיע לבית המלון לאחר השעה 18:00, יש לודיע על כך מראש לנאזרין בסמוך לביצוע ההזמנה. במקרה בו לא תימסר הודעה מראש כאמור ולא יישמר בבית המלון חדר עבור הלקוח, לא תישא נאזרין בכל אחריות לכך. לידיעתכם, יתכנו מקרים בהם, למרות שנאזרין קבלה מן הספק הרלבנטי אישור להזמנת הלקוח והזמנתו של הלקוח אושרה לפיכך ע"י נאזרין, תהא תפוסת יתר במלון שהוזמן. במקרה שכזה עומדת למלון הזכות להחליט על העברת הנוסע למלון חלופי ברמה דומה, או ברמה גבוהה יותר בתוספת תשלום. בכל מקרה שכזה לא תשמע כל דרישה ו/או תביעה כנגד נאזרין. כל הפרטים באשר לבתי המלון ומתקניהם, כפי שהם מפורסמים באתר, לקוחים מפרסומי בתי המלון עצמם ו/או מהספקים הרלבנטיים ובאחריותם בלבד, ויתכנו אף מקרים בהם יתברר כי חלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, כפי שהם מפורטים באתר, הינם עונתיים בלבד ולכן אינם פעילים בעונות מסוימות של השנה. נאזרין אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות ו/או לשלמות ו/או לעדכניות פרטי בתי המלון ותיאורם כפי שהם מופעים באתר ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה כנגד נאזרין. במרבית בתי המלון, נדרשת תוספת תשלום במקום עבור שירותים מיוחדים כמו כן עבור שימוש במתקנים כמו טלוויזיה, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות ומגבות באזור בריכת השחייה, ספא, כספת וכד'. נאזרין לא תהא אחראית לדרישות תשלום בבית המלון כאמור לעיל. להלן הסבר בדבר סוגי האירוח הנהוגים במלונות: כלכלה על בסיס BB - ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד. כלכלה על בסיס HB - ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת. בחלק מן המלונות נהוג, כי הכוונה לארוחת בוקר + ארוחת ערב. כלכלה על בסיס FB- שלוש ארוחות. כלכלה על בסיס AI- שלוש ארוחות + שתייה קלה + אקסטרות שהמלון בוחר להעניק ללקוחותיו. בחלק מהמלונות, מניין הארוחות יספר מרגע ההגעה ועד לרגע העזיבה ולכן, במידה וההגעה לבית המלון ביום הראשון תהיה לאחר סיום הגשת ארוחת הערב ו/או במקרה בו העזיבה ביום האחרון תהיה לפני תחילת הגשת ארוחת הבוקר, לא יוגשו לאורחים ארוחות חליפיות. חדר זוגי: ברוב בתי המלון, קיימות מיטות נפרדות בחדרים הזוגיים ואין כל אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם הוזמנה מראש ואף אם נרשם על גבי השובר DB, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. חדר לשלושה: כאמור לעיל, במקרה של הזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת. בחדר המיועד לשני מבוגרים וילד, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטת ילד כמיטה שלישית. חדר לארבעה: כאמור לעיל, במקרה של הזמנת חדר לארבעה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס שתי מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטות הנוספות הינן מיטות מתקפלות. להלן הסבר בדבר דירוג בתי המלון : 3 כוכבים או TCאו C או STC דרגת תיירות טובה. 4 כוכבים או A או FC - דרגה ראשונה. 5 כוכבים DLX / דה לקס- דרגת 5 כוכבים פלוס. מודגש בזאת במפורש, כי דירוג בית המלון ורמת השירותים המוצעים בו נקבעים ומאושרים ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ולפיכך, לא ניתן להשוות בין דרגות במדינות שונות.

השכרת רכב:

באחריות שוכר הרכב לעדכן את נאזרין במידה וגילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון בינ"ל, כאשר שניהם תקפים והפרטים הרשומים בהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא רכב מתוך קבוצת רכבים מסוימת בלבד. הלקוח נדרש לקרוא בקפידה את תנאי ההשכרה כפי שיועברו אליו יחד עם שובר הזמנת הרכב. יודגש כי נאזרין אחראית אך ורק להעברת הזמנת הלקוח לחברת ההשכרה ואינה אחראית בשום אופן לאספקת הרכבים המוזמנים באמצעות האתר ו/או להתאמתם לדרישות הלקוח ו/רו לתקינותם ו/או לבטיחותם וכמו כן לא אחראית לכל נזק ו/או אבדן ו/או פגיעה שיגרמו ללקוח ו/או לנוסעים ברכב המושכר ו/או לרכב ו/או לרכוש הנמצא בהם ולא תישא בכל תשלום או בכל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה לנזק ו/או אובדן ו/או פגיעה כאמור.

ביטוח נסיעות:

מומלץ לכל נוסע לרכוש לעצמו (וכן לקטינים הנוסעים עימו), בחברת ביטוח שימצא לנכון, לפי שקול דעתו, ביטוח נסיעות נרחב ומקיף בהתאם לצרכיו ונסיבותיו, ובהתחשב בסוג הפעילות אותה הוא מתכנן לבצע במהלך שהייתו החו"ל, המכסה, בין היתר, מקרים של ביטול ההזמנה שביצע באמצעות האתר, נזקים שעלולים להיגרם למטען ו/או לכבודת הנוסע ו/או אובדנם, אשפוזים והוצאות רפואיות במהלך השהייה בחו"ל וחילוץ. באמצעות אתר זה יכול הלקוח לרכוש ביטוח נסיעות מאת שירביט חברה לביטוח בע"מ. יודגש כי נאזרין אינה נותנת מצג ו/או הצהרה ו/או אחריות כלשהם, במפורש ו/או במשתמע, בדבר טיב ו/או איכות ו/או התאמת הביטוח האמור ללקוח, נסיבותיו וצרכיו ו/או כי הביטוח הנרכש באמצעות אתר זה נותן כיסוי נאות ללקוח, והלקוח נדרש לקרוא בעיון רב ובקפידה את תנאי הפוליסה, לרבות את ההחרגות וההגבלות הנקובות בה, ולבחון האם היא מתאימה לו, לצרכיו, נסיבותיו ולסוג הפעילות אותה הוא מתכוון לבצע במהלך שהייתו בחו"ל. לנוחיות הלקוח מצ"ב קישוריות לשתי הפוליסות המוצעות ע"י שירביט חברה לביטוח בע"מ.

פוליסה P
Polc_Travel_P.pdf

פוליסה C
Polc_Travel_C.pdf

בעלות בקניין רוחני:

האתר וכל התכנים הכלולים בו הינם קניינה של נאזרין או של צדדים הקשורים לנאזרין, ספקים של נאזרין, צדדים שהעניקו לנאזרין רישיונות לעשות שימוש בחומרים או צדדים אחרים שהרשו לנאזרין להשתמש בחומרים שלהם, והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות.

קישורים לצדדים שלישיים:

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותה או בתפעולה של נאזרין והם מוענקים לנוחיות המשתמשים באתר בלבד. העובדה שבאתר קיימים קישורים לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמתה של נאזרין לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. כל אדם העושה שימוש באתר מסכים ומאשר, בעצם שימושו באתר, שנאזרין אינה אחראית בשום צורה ואופן, לכל תוכן ו/או מידע הנמצא בכל אתר אחר, וכן לא תהא אחראית בשום צורה ואופן למוצרים או לשירותים שניתן לרכוש או לקבל מאתר אחר. כשאת/ה משתמש בכל קישור שהוא הנכלל באתר זה, את/ה עוזב אתר זה לאתר אחר באחריותך הבלעדית. את/ה צריך להיות מודע לכך שאתרים אחרים מנוהלים לפי תנאי שימוש משלהם.

הגבלת אחריות בנוגע לשימוש באתר:

נאזרין לא תישא באחריות או בחבות כלשהי, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד הקשורים ו/או הנובעים מן הגלישה ו/או השימוש באתר זה, ו/או לחוסר יכולת מצדך לגלוש ו/או להשתמש באתר זה, ו/או לשימוש ו/או להורדה של כל חומר, מידע או מסמך הכלולים באתר זה, ו/או הנגרמים על ידי "וירוסים", "תולעים" או "סוסים טרויאנים" או חומרים מזיקים אחרים, שמקורם באתר זה או שהורדו ממנו.

הירשם עכשיו לקבלת מבצעים חמים של נאזרין טורס ישירות למייל: