ביטוח נסיעות

ביטוח נסיעות :

מומלץ לכל נוסע לרכוש לעצמו (וכן לקטינים הנוסעים עימו), בחברת ביטוח שימצא לנכון, לפי שקול דעתו, ביטוח נסיעות נרחב ומקיף בהתאם לצרכיו ונסיבותיו, ובהתחשב בסוג הפעילות אותה הוא מתכנן לבצע במהלך שהייתו החו"ל, המכסה, בין היתר, מקרים של ביטול ההזמנה שביצע באמצעות האתר, נזקים שעלולים להיגרם למטען ו/או לכבודת הנוסע ו/או אובדנם, אשפוזים והוצאות רפואיות במהלך השהייה בחו"ל וחילוץ. באמצעות אתר זה יכול הלקוח לרכוש ביטוח נסיעות מאת שירביט חברה לביטוח בע"מ. יודגש כי נאזרין אינה נותנת מצג ו/או הצהרה ו/או אחריות כלשהם, במפורש ו/או במשתמע, בדבר טיב ו/או איכות ו/או התאמת הביטוח האמור ללקוח, נסיבותיו וצרכיו ו/או כי הביטוח הנרכש באמצעות אתר זה נותן כיסוי נאות ללקוח, והלקוח נדרש לקרוא בעיון רב ובקפידה את תנאי הפוליסה, לרבות את ההחרגות וההגבלות הנקובות בה, ולבחון האם היא מתאימה לו, לצרכיו, נסיבותיו ולסוג הפעילות אותה הוא מתכוון לבצע במהלך שהייתו בחו"ל. לנוחיות הלקוח מצ"ב קישוריות לשתי הפוליסות המוצעות ע"י שירביט חברה לביטוח בע"מ.

הירשם עכשיו לקבלת מבצעים חמים של נאזרין טורס ישירות למייל: