תנאי שינוי וביטול הזמנה

  • ביטול עסקה ע''י הלקוח
  • שינוי הזמנה
  • ביטול הזמנה ע''י נאזרין טורס

ביטול עסקה ע''י הלקוח

בהתאם לסעיפים 14ג(ג)(2) ו- 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א - 1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן'') ולתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע''א-2010 (להלן: ''תקנות הגנת הצרכן''), צרכן (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן) הרוכש באמצעות אתר זה שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, רשאי לבטל בכתב את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (להלן: ''מסמך הגילוי''), לפי המאוחר, בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ה(ב)1 לחוק הגנת הצרכן במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל תחזיר נאזרין לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו של הצרכן בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שבמקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל עקב אי התאמה של השירות נשוא העסקה או הפרת חוזה ע''י נאזרין, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, לא ייגבו מהצרכן דמי ביטול כלשהם. בהתאם לסעיף 14ג2.(א) לחוק הגנת הצרכן, זכות ביטול כאמור לא תחול לגבי הזמנה בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה המתבצעים בחו''ל (לרבות חבילת נופש מחוץ לישראל, אך למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך) שלגביה נמסר ללקוח טרם ביצוע ההזמנה, כי העסקה אינה ניתנת לביטול ובמקרה זה תחול ותחייב מדיניות הביטול של נותן השירות בחו''ל כפי שתימסר ללקוח.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהא הצרכן רשאי לבטל את העסקה מכוח סעיף 14ג1.(ג) לחוק הגנת הצרכן תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, בהתקיים שני התנאים להלן: (א) ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית; הוצג לפני הסוכנות אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק ובין היתר תעודה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק, תעודת עולה, תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא בעל מוגבלות לתקופה העולה על 6 חודשים, תעודת עיוור או לקוי ראיה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור לעיל לא נועד להחליף את הוראות חוק הגנת הצרכן בדבר ביטול עסקאות מכר מרחוק והנוסח המחייב והמלא של הוראות אלו הוא זה המפורט בחוק הגנת הצרכן. הודעה בדבר ביטול עסקה יש למסור לנאזרין בכתב, באמצעות מסירה אישית לכתובת הנקובה לעיל, באמצעות פקס למספר הפקסימיליה הנקוב לעיל או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא''ל הנקובה לעיל. במקרה של ביטול עסקה לאחר חלוף ארבע עשר ימים ממועד עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר (בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן), יחויב הצרכן בדמי ביטול שיקבעו ע''י נאזרין (אשר עלולים להגיע עד לגובה מחירה המלא של העסקה). באחריותו של הצרכן לפנות לנאזרין על מנת לדעת מראש, קודם לביטול העסקה, מהם דמי הביטול בהם יחויב במקרה שכזה. מובהר ומודגש בזאת כי לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באמצעות האתר אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות נשוא העסקה להינתן.

 

שינוי הזמנה

לקוח המעוניין לבצע שינוי בהזמנה שביצע באמצעות האתר נדרש לצור קשר טלפוני עם נאזרין בהקדם האפשרי. מובהר ומודגש בזאת כי במקרה וניתן לבצע את השינוי המבוקש (אם בכלל) יתכן והדבר יהיה מותנה בתשלום דמי שינוי והלקוח יישא, בנוסף לדמי השינוי, בכל העלויות הנגזרות מן השינוי המבוקש.

 

ביטול הזמנה ע''י נאזרין טורס

מבלי לגרוע מזכותה של נאזרין מכוח הסכם זה ו/או מכוח כל דין, נאזרין תהא רשאית לבטל כל עסקה שנקשרה בה באמצעות אתר זה, באמצעות הודעה בכתב שתשלח ללקוח, במקרה שנפלה טעות סופר, פליטת קולמוס או טעות אחרת בתיאור ו/או בפרטי השירותים שהוזמנו, כפי שהוצעו באמצעות האתר, לרבות במחיר השירותים ו/או בתיאורם ו/או במועדיהם, ובמקרה וטעות כאמור נפלה עקב כשל ו/או תקלה טכניים. יצוין כי יתכנו מקרים בהם יבטל ספק, מסיבות שאינן קשורות לנאזרין, טיסות ו/או חבילות נופש לגביהם בוצעו הזמנות באמצעות אתר זה, וזאת אף לאחר שההזמנות אושרו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. בכל מקרה שכזה תהא נאזרין רשאית לבטל את העסקאות הרלבנטיות שבוצעו באמצעות האתר, באמצעות הודעה בכתב שתשלח ללקוח, והלקוח מוותר בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה עקב ו/או בגין ביטול עסקה כאמור ופוטר את נאזרין באופן מלא, סופי ובלתי חוזר מכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, ישירים ו/או עקיפים הנובעים מביטול עסקאות בשל ביטולים מצד ספקים כאמור לעיל בסעיף זה.