מידע חשוב לנוסע

  • תהליך הזמנה
  • דרכונים, אשרות כניסה ואישור יציאה מן הארץ
  • תרופות וחיסונים
  • אזהרות מסע
  • התייצבות לטיסה
  • חוק שירותי תעופה

תהליך הזמנה

מודגש בזאת כי לקוח המעוניין לרכוש שירותים כלשהם באמצעות אתר זה רשאי לעשות כן בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח אינו קטין (מעל גיל 18) והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

ב. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל.

ג. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מסמכים בישראל.

ד. הוא נושא תעודת זהות ישראלית. בעצם ביצוע הזמנה באמצעות אתר זה מצהיר הלקוח כי הוא עומד בתנאים המצטברים הנ’‘ל, כי איננו מתחזה לאדם אחר וכי כל המידע שנתן במהלך ביצוע ההזמנה הינו אמת.

שלב ראשון – חיפוש המוצר: הלקוח מחפש את המוצר המתאים לו לפי יעד ו תאריך .

שלב שני – בחירת המוצר: הלקוח מתבקש לבחור את המוצר המתאים לו מבין סל המוצרים המוצע בפניו .

שלב שלישי – הצגת פרטים: האתר מציג את הפרטים של המוצר ( שם , תאריך יציאה וחזרה , מספר אנשים) .

שלב רביעי – ביצוע ההזמנה: הלקוח מתבקש להזין את הפרטים הדרושים לשם ביצוע ההזמנה . יש למלא את פרטי כל נוסע כפי שהם מופיעים בדרכון . 

יש למלא את פרטי כרטיס האשראי,באמצעותו מבוצעת ההזמנה, מספר הכרטיס ותוקפו. בסוף שלב זה , הלקוח מאשר שקרא את התנאים החלים על ההזמנה ומסכים להם ,(יודגש כי ללא אישור הלקוח כי קרא את התנאים והסכים להם אין באפשרותו לעבור לשלב הבא), לאחר מכן מקבל מספר פנייה, מספר זה יש לשמור לצורך מעקב אחריהזמנה ופניות לנאזרין בקשר אליה. עצם קבלת מספר הזמנה אין בה כדי להעיד על כך שההזמנה אושרה על ידי נאזרין.

מובהר ומודגש בזאת כי הזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה הינן בגדר בקשה בלבד אשר איננה מחייבת את נאזרין לכל דבר ועניין, וזאת עד לאישור ההזמנה ע’‘י נאזרין בכתב. אישור ההזמנה על ידי נאזרין ישלח ללקוח עם קבלת האישור מהספק וזאת באמצעות כתובת המייל שהזין הלקוח ורק אז יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום העסקה המלא .

שלב חמישי – קבלת מסמכים: לאחר חיוב כרטיס האשראי של הלקוח ידאגו הסוכנים שלנו בנאזרין להכנת המסמכים הרלבנטיים לעסקה, (קרי כרטיסי טיסה , שובר בית המלון ,פוליסת הביטוח ... ) וכל מה שרכשתם באתר , ושליחתם לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בשלב הרביעי ( הזמנה ) .

 

דרכונים, אשרות כניסה ואישור יציאה מן הארץ

באחריות כל נוסע (כולל קטין ו/או פסול דין) להצטייד בדרכון בר תוקף לשישה חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת שהייתו בחו''ל, שאשרות כניסה (ויזות) מתאימות למדינות אליהן הוא נוסע מוטבעות בו וכן להיוועץ עם סוכניה של נאזרין במקרה שהוא ו/או מי מבין בני לווייתו מתעתד/ים לעשות שימוש לצורך נסיעתם בדרכון/ים שאינו/ם ישראלי/ים. הכניסה למדינות השונות מתבצעת בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ובהתאם לדיני מדינת היעד, העשויים להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות הכניסה וכיוצ''ב הינן באחריותו המלאה של הלקוח בלבד. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא אם ברשותם דרכון נוסף (לא ישראלי) שאינו מצריך אשרה ליעד אליו הם נוסעים. ביציאה מהארץ של קטין בגילאי 14-18 (אשר לא מחויב במלווה ביציאה מהארץ), הקטין נדרש להגיע למעבר הגבולות ולהציג טופס הסכמת אפוטרופוס בצירוף צילום ת''ז כולל ספח ככל שהאפוטרופוס בישראל. כאשר האפוטרופוס בחו''ל יש לצרף צילום דרכוניהם של שני ההורים/כל האפוטרופוסים, או להציג אישור מאומת ע''י קונסול ישראל או ע''י נוטריון. בהעדר אישור כאמור לא יתאפשר לקטין לצאת מהארץ. עם זאת, סוכנות הנסיעות אינה מחויבת בקבלת אישור מראש של האפוטרופוס של הקטין לביצוע העסקה עצמה. מודגש כי האחריות הבלעדית לוודא כי לא חלה על הלקוח ו/או מי מבני לווייתו הגבלה ו/או מגבלה משפטית כלשהי לצאת את גבולות הארץ, כי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה, חלה על הלקוח בלבד. בכל מקרה נאזרין אינה אחראית למצבו המשפטי של הלקוח ובני לווייתו ו/או למניעות מכל מין וסוג שהוא שחלה עליהם לרבות, אך לא רק, לתקינות ו/או תוקף הדרכון, אשרות הכניסה ו/או כל אישור ו/או אסמכתא אחרת הנדרשת מהלקוח ו/או מי מטעמו בקשר עם נסיעתו בפרט והזמנתו בכלל. יצוין כי על פי הוראות משרד הפנים, נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראלים או בתעודת מעבר ישראליות, חייבים להשתמש בהם בעת צאתם מן הארץ, גם אם ברשותם דרכון נוסף שאינו ישראלי. כאמור לעיל, באחריות הלקוח לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן מתעתד הוא ו/או מי מבני לווייתו לבקר. על הלקוח לודא באם קיים צורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה הוא ו/או מי מבני לווייתו מעוניין/ים לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר עד כדי כך שתוקף האשרה יפוג במהלכו וזאת משום שחידוש אשרת ביקור בחו''ל קל יותר לביצוע מאשר הוצאת אשרה חדשה. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו''ל במידה שהבקשה המקורית לא הוגשה בארץ. באחריותם של חיילים בשרות סדיר ו/או קבע וחיילי מילואים לברר עם גורמי צה''ל ו/או משרד הביטחון בדבר הצורך בקבלת אישור יציאה מן הארץ.

תרופות וחיסונים

באחריות הנוסע לבדוק קודם לנסיעתו האם קיים צורך בקבלת תרופות וחיסונים על מנת לבקר במדינות ו/או באזורים שבכוונתו לבקר. ממומלץ לנוסע להתייעץ בנושא עם הרופא האישי שלו וכן לפנות בנושא למשרד הבריאות ו/או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

 

אזהרות מסע

המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת ''אזהרות מסע'' לישראלים הנוגעים לנסיעות ושהיות ביעדים שונים בחו''ל. באחריות הלקוח לבדוק ולוודא עובר לביצוע הזמנה באתר אם קיימות אזהרות מסע ו/או המלצות כלשהן בנוגע לביקור במדינות ו/או באזורים שבכוונתו לבקר בהם. מובהר שלא ניתן יהיה לבטל הזמנה באתר בשל גילוי של הלקוח אודות אזהרת מסע ליעד המבוקש לאחר שהושלמה רכישה באתר.

התייצבות לטיסה

לידיעתכם, חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון וכן ועל מנת לאפשר את השלמת סידורי היציאה. נאזרין לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב על פי דרישות חב' התעופה. כמו כן, על הנוסע (הלקוח) לאשרר את טיסת החזור, בהתאם לפרטים המופיעים בכרטיס הטיסה שבידיו, כחלק מדרישות חברות התעופה . נאזרין לא תהא אחראית לכל נזק אשר יגרם לנוסע (הלקוח) ו/או למי מטעמו, כתוצאה מאי אשרור הטיסה בהתאם לדרישות חברות התעופה.

 

חוק שירותי תעופה

מידע לנוסע – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),

תשע''ב-2012

כללי

1. המודעה המובאת להלן לנוחותכם, מפורסמת בהתאם לסעיף 14 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע''ב-2012 (להלן: ''החוק'').

2. מובהר בזאת כי נאזרין טורס בע''מ (להלן: ''נאזרין'') הינה ''נותן שירותי נסיעות'', כהגדרת מונח זה בחוק, והיא אינה נושאת ולא תישא באחריות למקרים השונים של ביטול טיסה או שינוי בתנאיה, המפורטים בחוק, ואינה חייבת במתן ההטבות המפורטות בחוק, להן עשוי להיות זכאי הנוסע מ''מפעיל טיסה'' או ''מארגן'', כהגדרת מונחים אלו בחוק (בכפוף לתנאים המלאים והמפורטים הקבועים בחוק).

3. עוד מובהר, האמור במסמך זה מהווה תיאור קצר ולא ממצה אשר לא נועד להחליף את הוראות החוק בעניין הזכאות להטבות במקרים המפורטים בחוק, והנוסח המחייב והמלא שלהן הוא זה המפורט בנוסחו העדכני של החוק ו/או כל חקיקה עדכנית ו/או הוראת שעה המעדכנת איזו מהוראות החוק.

4. לנוחותכם, מצורף בסוף מודעה זו נוסחו המלא של החוק (עדכני ליום 02.03.2022) קישור לאתר כנסת ישראל בו ניתן למצוא את הגרסה העדכנית ביותר של החוק:

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2001417.

תנאים כלליים לזכאות להטבות

5. הזכאות לקבלת הטבה כלשהי מכוח החוק מותנית בכך שמתקיימים כל התנאים הבאים:

5.1 הטיסה ממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים.

5.2 הונפק לנוסע ''כרטיס טיסה'', כלומר, ניתן לו אישור בדבר התחייבות להטיסו שהנפיק מטעם ''מפעיל טיסה'' או ''מארגן'', כהגדרתם בחוק, או מי שגורמים אלו הסמיכו לכך (''אישור'' – לרבות במסר אלקטרוני).

5.3 לגבי הטיסה מתקיימים אחד המצבים המוגדרים בחוק כ''עילה מזכה'', דהיינו: סירוב להטיס נוסע, טיסה שבוטלה, טיסה שהמריאה באיחור, טיסה שמועד המראתה הוקדם או שינוי בתנאי כרטיס הטיסה.

5.4 הנוסע התייצב במועד, כמשמעות מונח זה בחוק, בדלפק הבידוק (אלא אם נמסר לו שהטיסה בוטלה).

5.5 אין מדובר בנוסע שקיבל הודעה מאת ''מפעיל הטיסה'', ''המארגן'' או ''נותן שירותי סוכנות נסיעות'', כהגדרתם בחוק, בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי.

5.6 אין מדובר בנוסע שקיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או רכש את הכרטיס בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.

סוגי ההטבות המוקנות מכוח החוק

6. להלן סוגי ההטבות המוקנות מכוח החוק, בכפוף לתנאים המפורטים במסגרתו ביחס לכל ''עילה מזכה'', ולשינויים הנובעים ממהות העילה המזכה:

6.1 שירותי סיוע בלא תשלום שהם אחד או יותר מסוגי השירותים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א) מזון ומשקאות, כהגדרתם בחוק;

(ב) שירותי לינה, כהגדרתם בחוק;

(ג) שירותי הסעה, כהגדרתם בחוק (שירותי הסעה בין שדה התעופה למקום לינה);

(ד) שירותי תקשורת, כהגדרתם בחוק;

6.2 השבת התמורה ששולם בעד כרטיס טיסה (לרבות אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים ששולמו בגין הטיסה).

6.3 כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה;

6.4 פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה לחוק;

6.5 פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה לחוק;

7. להלן הצגה סכמתית ובלתי ממצה של סוגי ההטבות אשר עשויים להיות מוקנים בהתקיים ''עילה מזכה'' כהגדרתה בחוק (כאמור, הוראות החוק בנוסחו המלא מפרטות את מלוא התנאים הנדרשים לקבלת ההטבות ו/או להפחתתן ו/או לשלילת הזכאות לקבלתן, לפי העניין, במצבים מסוימים):

סוג ההטבה/ סוג העילה המזכה:

סירוב להטיס בטיסה:

+מזון ומשקאות

+שירותי לינה

+שירותי הסעה

+שירותי תקשורת

*השבת תמורה(חלופי למתן כרטיס חלופי- לפי בחירת הנוסע)

*כרטיס חלופי(חלופי להשבת התמורה- לפי בחירת הנוסע)

+פיצוי התוספת הראשונה: ניתן להפחתה בתנאים מסוימים במקרה של מתן כרטיס חלופי בהסכמה

ניתן לשלילה אם הסירוב נבע מטעמי ביטחון, בטיחות הטיסה או בריאות הנוסע

-פיצוי התוספת השנייה

טיסה בוטלה:

+מזון ומשקאות

+שירותי לינה

+שירותי הסעה

+שירותי תקשורת

*השבת תמורה: (חלופי למתן כרטיס חלופי- לפי בחירת הנוסע)

*כרטיס חלופי: (חלופי להשבת התמורה- לפי בחירת הנוסע)

+פיצוי התוספת הראשונה: ניתן להפחתה בתנאים מסוימים במקרה של מתן כרטיס חלופי בהסכמה

ניתן לשלילה במקרה של הודעה מוקדמת במועדים בתנאים הקבועים בחוק ו/או במצבים נוספים הקבועים בחוק שאינם בשליטת מפעיל הטיסה או המארגן

-פיצוי התוספת השנייה

טיסה שהמריאה באיחור:

+מזון ומשקאות

*שירותי לינה: (תלוי במשך העיכוב, מותנה בבחירת הנוסע בכרטיס טיסה חלופי ובמועד הטיסה החלופית

*שירותי הסעה: תלוי במשך העיכוב, מותנה בבחירת הנוסע בכרטיס טיסה חלופי ובמועד הטיסה החלופית

+שירותי תקשורת

*השבת תמורה: (תלוי במשך העיכוב וחלופי למתן כרטיס חלופי- לפי בחירת הנוסע)

*כרטיס חלופי: (תלוי במשך העיכוב וחלופי להשבת התמורה- לפי בחירת הנוסע)

-פיצוי התוספת הראשונה

-פיצוי התוספת השנייה

טיסה שמועד המראתה הוקדם (תנאים כלליים – ההקדמה היא בת למעלה מ-5 שעות; ההודעה על ההקדמה נמסרה פחות מ-14 יום לפני ההמראה)

-מזון ומשקאות

-שירותי לינה

-שירותי הסעה:

-שירותי תקשורת

*השבת תמורה: (חלופי למתן כרטיס חלופי- לפי בחירת הנוסע)

*כרטיס חלופי: (חלופי להשבת התמורה- לפי בחירת הנוסע)

*פיצוי התוספת הראשונה: (אם ההקדמה היא בת למעלה מ- 8 שעות)

-פיצוי התוספת השנייה

שינוי בתנאי כרטיס הטיסה (לרעת הנוסע)

-מזון ומשקאות

-שירותי לינה

-שירותי הסעה

-שירותי תקשורת

-השבת תמורה

-כרטיס חלופי

-פיצוי התוספת הראשונה

+פיצוי התוספת השנייה

היעדר אחריות

8. מובהר בזאת בשנית כי האמור במסמך זה מהווה תיאור קצר ולא ממצה של הוראות החוק בעניין הזכאות להטבות במקרים שונים של ביטול טיסה או שינוי בתנאיה, והנוסח המחייב והמלא שלהן הוא זה המפורט בנוסחו העדכני של החוק ו/או כל חקיקה עדכנית ו/או הוראת שעה המעדכנת איזו מהוראות החוק. כמו כן, מובהר למען הסר ספק כי הנושאים באחריות למצבים המתוארים במסמך זה (והחייבים במתן ההטבות), הינם ''מפעיל טיסה'' או ''מארגן'' כהגדרתם בחוק, וכי נזרין אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות בהתקיים ''עילה מזכה'' כהגדרתה בחוק.

9. נוסח החוק המצורף להלן הינו עדכני ליום 02.03.2022 ובאחריות הנוסע לבדוק ולעיין בנוסח העדכני ביותר של החוק וכל דין רלוונטי אחר החל על עניינו.

 

 

 

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע''ב-2012

עדכני ליום 02.03.2022

 

הגדרות

1. בחוק זה –

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש''ף-2020

''הוראת השעה'' – (פקעה);

''הטבות'' – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;

''השבת תמורה'' – כמשמעותה בסעיף 3(א)(2);

''חבילת תיור'' – צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה;

''חניית ביניים'' – שהות ביעד ביניים לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

''טיסה'' – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

''טיסה שבוטלה'' – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

(1) טיסה שלא התקיימה;

(2) טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח);

''יעד סופי'' – היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה, או – בטיסה הכוללת חניית ביניים – היעד האחרון הנקוב בכרטיס הטיסה;

''כרטיס טיסה'' – אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה, ''אישור'' – לרבות במסר אלקטרוני;

''כרטיס טיסה חלופי'' – כמשמעותו בסעיף 3(א)(3);

''מארגן'' – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

''מפעיל טיסה'' – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה;

''נותן שירותי סוכנות נסיעות'' – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות;

''פיצוי כספי'' – כמשמעותו בסעיף 3(א)(4) או (5), לפי העניין;

''עילה מזכה'' – עילה המזכה נוסע בקבלת הטבות כאמור בסעיפים 5 עד 9;

''רשות שדות התעופה'' – רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל''ז-1977;

''שירותי סוכנות נסיעות'' – כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל''ו-1976;

''שירותי סיוע'' – שירותים לנוסע המנויים בסעיף 3(א)(1);

''השר'' – שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.

תנאים לזכאות להטבות

2. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם התייצב במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור לאותה טיסה – התייצב במועד לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ''ג-1963, ואולם נוסע אינו מחויב להתייצב במועד כאמור, אם הטיסה בוטלה; בסעיף קטן זה, ''התייצבות במועד'' – התייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא יידרש להתייצב יותר משלוש שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות –

(1) אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;

(2) אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.

סוגי ההטבות

3. (א) ההטבות לפי חוק זה הן:

(1) שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:

(א) מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

(ב) אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

(ג) שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

(ד) שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);

(2) השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב;

(2א) (פקעה);

 

(3) כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה;

(4) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 45 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירותי סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי הענין, פנה אליו בכתב; הפיצוי ישולם במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו;

 

(5) פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 21 ימים ממועד הטיסה, במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו.

(ב) לעניין השבת תמורה –

(1) נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה גם אם קטע מהטיסה התקיים בפועל ובלבד שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

(2) נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה הכוללת חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; לעניין כרטיס טיסה כאמור לטיסה הכוללת חניית ביניים – התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

(3) הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט בתוספת השלישית, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;

(4) בכפוף להוראות פסקאות (1) ו-(2), נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל הצעה זו – יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה.

(ג) בסעיף קטן (ב) –

''חניית ביניים'' – שהות ביעד ביניים, במשך 24 שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

''כרטיס טיסה הלוך ושוב'' – כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא, ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי אותו מפעיל טיסה;

''מפעיל טיסה'' – מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה, לרבות מארגן או מי מטעמם.

אחריות מפעיל טיסה ומארגן

4. יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות לפי חוק זה.

סירוב להטיס נוסע בטיסה

5. (א) מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן; בסעיף קטן זה, ''רישום יתר'' – רישום מקומות מוזמנים בכלי טיס, שאישר מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס.

(ב) נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, וכן לפי בחירת הנוסע – השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1) עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק''מ;

(2) עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק''מ ואינו עולה על 4,500 ק''מ;

(3) עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק''מ.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), נוסע יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או ממארגן שסירב להטיסו בשל טעמי ביטחון כאמור באותו סעיף קטן, פיצוי כספי לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן;

(2) הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו;

(3) מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

טיסה שבוטלה

6. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

(1) שירותי סיוע;

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.

(ב) מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי כאמור בסעיף קטן (א)(2), והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1) עד שעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק''מ;

(2) עד שלוש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500 ק''מ;

(3) עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק''מ.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך –

(1) 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה;

(2) בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

(3) פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;

(2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;

(3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.

(ו) מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על טיסה שבוטלה יציג לפניו חלופות להגעה ליעד הסופי.

(ז) חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן.

(ח) השר, בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאי להגדיל או להפחית את מספר השעות הנקוב בהגדרה ''טיסה שבוטלה'', ובלבד שלא ישנה את מספר השעות ביותר מארבע שעות לעומת המספר הנקוב כאמור; הפחית השר את מספר השעות, יקבע הוראות התאמה לעניין הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור.

טיסה שהמריאה באיחור

7. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.

טיסה שמועד המראתה הוקדם

8. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:

(1) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ה)(1) ו-(2);

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

9. (א) החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, לא ידרוש מהנוסע תשלום נוסף בשל העברה כאמור.

(ב) החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, ישלם לנוסע פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה, בסכום שיחושב כשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע ואם הטיסה כוללת חניית ביניים – בסכום השווה למחיר ששולם בעד כרטיס הטיסה כשהוא מוכפל ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר כאמור ובין מרחק הטיסה הכולל; נרכש כרטיס הטיסה כחלק מחבילת תיור – יחושב מחיר כרטיס הטיסה לעניין סעיף קטן זה לפי הוראות סעיף 3(ב)(3).

הנפקת כרטיס טיסה לטיסה שמועדיה לא אושרו מראש

10. (א) מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך לא ינפיקו לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, אלא אם כן –

(1) הנוסע קיבל הודעה על מועד הטיסה שאושר ממפעיל הטיסה, מהמארגן או ממי שהסמיכו לכך, שלושה חודשים לפחות לפני אותו מעוד;

(2) רשות שדות התעופה אישרה בדיעבד את מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן.

11. (א) בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,590 שקלים חדשים, אם מצא כי נעשה ביודעין אחד מאלה:

(1) מפעיל טיסה או מארגן –

(א) לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5;

(ב) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6;

(ג) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7;

(ד) לא נתן הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, בניגוד להוראות סעיף 8;

(ה) לא נתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כאמור בתוספת השנייה, לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו, בניגוד להוראות סעיף 9(ב);

(2) מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך הנפיק לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש, ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, בניגוד להוראות סעיף 10, והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה.

(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה:

(1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(2) עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;

(3) היות ההפרה הפרה חוזרת;

(4) חומרת ההפרה ונסיבותיה;

(5) שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע להטבות בשל אותה הפרה.

חישוב מרחקים

12. המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני משטח כדורי.

עדכון סכומים

13. הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד; בסעיף קטן זה –

''המדד החדש'' – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

''המדד הבסיסי'' – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;

''מדד'' – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

חובות יידוע וגילוי

14. (א) (1) מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל, מודעה המפרטת את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה (בסעיף זה – מידע לנוסע), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות;

(2) מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט;

(3) בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס, התשע''א-2011, יציב בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע, במקום הנראה לעין באותיות ברורות וקריאות;

(4) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע, ובכלל זה לעניין נוסח המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה.

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.

(ג) מפעיל טיסה או מארגן המנפיק לנוסע כרטיס טיסה, ימסור לו פרטים בדבר מקום הימצאו בשדה התעופה של מי שמונה לפי הוראות סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ''ג-1963, לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק זה ובדבר דרכי ההתקשרות עמו; החובה למסור פרטים כאמור תחול גם על נותן שירותי סוכנות נסיעות שמוכר לנוסע כרטיס טיסה, ובלבד שקיבל את הפרטים ממפעיל טיסה או מהמארגן.

סיוע של נותן שירותי סוכנות נסיעות בקבלת הטבות (הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון מס' 2) תשפ''א-2020

15. לשם קבלת פיצוי כספי או השבת תמורה, רשאי נוסע לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות; ביקש הנוסע כאמור, יפנה נותן שירותי סוכנות הנסיעות למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות חוק זה.

שמירת דינים

16. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין.

התניה – לטובת הנוסע

17. אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הנוסע.

תחולה על נוסע בטיסה פנים-ארצית

18. הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור אלא לפי הוראות שקבע השר; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע בין השאר נסיבות שבהן לא יינתן פיצוי כאמור.

התיישנות

19. תקופת ההתיישנות של תביעה בשל הפרת הוראות חוק זה היא ארבע שנים מיום שנוצרה עילה מזכה.

סייג לזכאות בשל קבלת הטבה לפי דין זר

20. נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל נסיבות המקימות עילה מזכה, לא יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה מאותו סוג שקיבל כאמור.

שינוי התוספות

21. השר רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה.

ביצוע ותקנות

22. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה.

(ב) תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

תיקון חוק רישוי שירותי התעופה – מס' 4

23. בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ''ג-1963 –

(1) בסעיף 6, במקום ''טיסות'' יבוא ''הפעלות'';

(2) בסעיף 8, בכל מקום, במקום ''שר התחבורה'' יבוא ''השר'';

(3) בסעיף 8ג, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

''(א1) (1) המנהל לא ייתן היתר הפעלה, אלא אם כן התחייב מבקש ההיתר למנות אדם מטעמו לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק פיצוי וסיוע, בכל טיסה שהוא מפעיל, שיהיה נוכח בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה, ועד תום 30 דקות לאחר המראתה;

(2) החובה למנות אדם לפי הוראות פסקה (1) תחול גם בשדה תעופה מחוץ לישראל, לגבי טיסה לישראל, ובלבד שהונפק לנוסע כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה מישראל ואליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

(3) בסעיף קטן זה –

''חוק פיצוי וסיוע'' – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע''ב-2012;

''חניית ביניים'' ו''נותן שירותי סוכנות נסיעות'' – כהגדרתם בחוק פיצוי וסיוע;

''כרטיס טיסה הלוך ושוב'' – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק פיצוי וסיוע.''.

תחילה ותקנות ראשונות

24. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ''ח באב התשע''ב (16 באוגוסט 2012) (להלן – יום התחילה).

(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 18 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום התחילה; לא הובאו תקנות כאמור עד אותו מועד, יחולו הוראות חוק זה לעניין פיצוי כספי גם על נוסע בטיסה פנים-ארצית.

טיסה שבוטלה – הוראת שעה

25. בתקופה שמיום התחילה ועד יום י' בטבת התשע''ה (1 בינואר 2015), יקראו את פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 6(ב) כך:

(1) בפסקה (1), במקום ''עד שעתיים'' יקראו ''עד ארבע שעות'';

(2) בפסקה (2), במקום ''עד שלוש שעות'' יקראו ''עד חמש שעות'';

(3) בפסקה (3), במקום ''עד ארבע שעות'' יקראו ''עד שש שעות''.

תוספת ראשונה

(סעיף 3(א)(4))

פיצוי כספי

מרחק הטיסה (בק''מ) הסכום (בשקלים חדשים)

עד 2,000 1,320

עד 4,500 2,120

מעל 4,500 3,180

תוספת שנייה

(סעיף 3(א)(5))

פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

השיעור ממחיר כרטיס

השינוי בתנאי כרטיס הטיסה הטיסה ששילם הנוסע

העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים 60%

העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים 80%

העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים 90%

 

העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500 ק''מ 100%

תוספת שלישית

 

(סעיף 3(ב)(3))

מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

 

מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק''מ)/ עד 2,000 עד 4,500 מעל 4,500

סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

(מחיר (בשקלים חדשים))

 

טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים 790 1,590 2,650

טיסה סדירה במחלקת עסקים 2,120 3,700 6,620

טיסה סדירה במחלקה ראשונה 4,230 7,410 13,230

 

 

ע54902170