תקנון גלגל המזל

תקנון הגרלה

 

תקנון הגרלה

חברת נזרין טורס בע''מ, ח''פ 510682974 (להלן: ''עורכת המבצע'') עורכת מבצע להגרלת שוברי הנחה למוצרי תיירות המשווקים על-ידיה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה הנערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל''ז – 1977 (להלן: ''המבצע'').

1. פרשנות:

1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.

1.3. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

2. כללי:

2.1. עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות לגבי מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע בכתובת www.ntours.co.il הלן: ''אתר האינטרנט של עורכת המבצע'').

2.2. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של עורכת המבצע בכל עת וכן במשרדי עורכת המבצע שברח' פאולוס ה-6 בנצרת, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

2.3. הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם, בין היתר, באתר האינטרנט של החברה, בעיתונות, בשלטי חוצות ובעמודי החברה ברשתות החברתיות. עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

2.4. לפרטים ובירורים נוספים בעניין מבצע זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של עורכת המבצע בטלפון:0776051519.

3. פרטי המבצע ותנאיו:

3.1. תקופת המבצע תהא החל ביום 8.4.2022 ועד ליום 3.5.2022 בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן אך בכל מקרה עד ולא יאוחר מהמועד בו יחולקו מלוא הפרסים כהגדרתם להלן (להלן: ''תקופת המבצע'').

3.2. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי תקופת המבצע, לרבות קיצור או הארכת תקופת המבצע, תפורסם הודעה מתאימה באתר האינטרנט של עורכת המבצע.

3.3. במהלך תקופת המבצע, כל גולש באתר האינטרנט של עורכת המבצע, שגילו מעל 18 שנים במועד תחילת תקופת המבצע ואשר ימסור את הפרטים המפורטים בסעיף 3.5 להלן, יהא רשאי להשתתף במבצע.

3.4. ההשתתפות במבצע תתבצע על ידי הפעלת משחק ''גלגל המזל'' (להלן: ''המשחק''). כל גולש כאמור אשר יפעיל את המשחק באתר האינטרנט של עורכת המבצע בשעות הנ''ל (להלן: ''משתתף'') ישתתף בהגרלה שהינה מידית.

3.5. לשם השתתפות במבצע, יידרש המשתתף להזין את פרטי הזיהוי הבאים: מספר ת''ז, כתובת מגורים, כתובת דוא''ל, מספר טלפון (להלן: ''פרטי הזיהוי''). בהשתתפותו במשחק מסכים המשתתף למסירת פרטי הזיהוי ולשמירתם לטובת המבצע ומימוש זכייתם בפרסים וכן לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, העברת ושיתוף המידע, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים (בכפוף להוראות הדין בעניין זה וליכולתו של המשתתף לבקש הסרתו מכל פרסום כאמור בעתיד). פרטי הזיהוי יישמרו במאגר מידע המנוהל ו/או שינוהל על-ידי עורכת המבצע בהתאם להוראות הדין. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין הנ''ל כלפי עורכת המבצע. להסרת ספק, כל אדם שאינו מסכים למסירת פרטי הזיהוי ושמירתם כאמור מתבקש שלא להשתתף במשחק.

3.6. כל משתתף, אשר יזוהה באמצעות פרטי הזיהוי, זכאי להשתתף במשחק פעם אחת בלבד. אם, על אף האמור, השתתף משתתף במשחק יותר מפעם אחת, יהיה זכאי המשתתף כאמור אך ורק לפרס בו זכה בהשתתפותו הראשונה במשחק וכל פרס בו זכה לאחר השתתפותו כאמור יהא בטל ונעדר כל תוקף.

3.7. לאחר השתתפות במשחק, תימסר התוצאה מיידית למשתתף על גבי אתר האינטרנט של עורכת המבצע. תוצאות המשחק תהיינה סופיות ומוחלטות ולא תישמע כל טענה מצד המשתתף בעניין זה.

כמו כן, יידרש המשתתף למסור (באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של עורכת המבצע) הצהרת זכייה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה. בכפוף למסירת הצהרה כאמור, יישלח אל כתובת הדוא''ל שהזין המשתתף ''קוד קופון'' למימוש הפרס (להלן: ''הקוד'').

3.8. הפרסים הינם שוברי הנחה לרכישה של מוצרי תיירות מסוימים המשווקים על-ידי עורכת המבצע (לעיל ולהלן: ''הפרסים''). כל המשתתפים יזכו בפרסים, אך לא כל המשתתפים יזכו באותם הפרסים. כמות הפרסים, שווים והמוצרים שניתן לממש את הפרסים לשם רכישתם הינם כדלקמן:

סוג פרס סכום ההנחה (בש''ח) כמות שוברי ההנחה מוצרים הניתנים לרכישה באמצעות השוברים

50 ש''ח שובר הנחה לרכישה ממגוון מוצרי התיירות המשווקים על-ידי עורכת המבצע
כמות שוברי הנחה: 3,500

150 ש''ח שובר הנחה לרכישה לרכישת חבילה, רכישת שירותי לינה, רכישת טיול מאורגן
כמות שוברי הנחה: 400

250 ש''ח שובר הנחה לרכישה לרכישת חבילה, רכישת שירותי לינה, רכישת טיול מאורגן
כמות שוברי הנחה: 50

350 ש''ח שובר הנחה לרכישה לרכישת חבילה, רכישת שירותי לינה, רכישת טיול מאורגן
כמות שוברי הנחה: 25

500 ש''ח שובר הנחה לרכישה לרכישת חבילה, רכישת שירותי לינה, רכישת טיול מאורגן
כמות שוברי הנחה: 10

5,000 ש''ח שובר הנחה לרכישה לרכישת חבילה, רכישת שירותי לינה, רכישת טיול מאורגן
כמות שוברי הנחה: 1

 

בתקנון זה-

''רכישת חבילה'' – רכישה הכוללת שירותי טיסה ושירותי לינה המשווקים על-ידי עורכת המבצע.

''רכישת שירותי לינה'' – רכישה הכוללת שירותי לינה ואירוח המשווקים על-ידי עורכת המבצע בישראל ומחוץ לישראל.

''רכישת טיול מאורגן'' – רכישת טיול ממגוון הטיולים המאורגנים המשווקים על-ידי עורכת המבצע מחוץ לישראל בלבד.

מובהר בזאת כי כמות הפרסים הינה מוגבלת לכמויות שפורטו לעיל ועורכת המבצע לא תהא מחויבת לחלק כל כמות נוספת של פרסים. להסרת ספק, המבצע הינו ''עד גמר המלאי'', ועם חלוקת מלוא הפרסים המפורטים לעיל יבוא המבצע לסיומו. במצב בו יתאפשר, מכל סיבה שהיא (לרבות תקלה טכנית), להשתתף במשחק לאחר שכלל הפרסים חולקו, הרי שכל פרס ש''חולק'' לאחר אותו מועד יהא בטל ונעדר כל תוקף.

3.9. כמות הפרסים המינימאלית שתחולק בכל אחד מימי תקופת המבצע הינה 170. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך לא תהיה מחויבת, להודיע לאחר חלוקת פרסים בכמות הנ''ל באיזה מימי תקופת המבצע, על עצירת האפשרות להשתתף במשחק ביום הרלוונטי וחידושה למחרת היום.

3.10. הפרסים ניתנים למימוש בתקופת המבצע בלבד, במסגרת רכישת מגוון מוצרי התיירות המוצעים על-ידי עורכת המבצע, ובכפוף לתנאים הבאים:

3.10.1. מימוש הפרס יתבצע ברכישה טלפונית בלבד (להלן: ''הרכישה''), על-ידי המשתתף ו/או בעבורו. לאחר הזכייה בפרס, יצרו נציגים מטעם עורכת המבצע קשר טלפוני עם כל משתתף שזכה בפרס והמשתתף מתחייב להיות זמין לקבלת שיחה כאמור.

3.10.2. במסגרת הרכישה יידרש המשתתף למסור את פרטי הזיהוי שמסר לצורך המשחק ואת הקוד שנשלח אליו.

3.10.3. בכל רכישה ניתן לממש פרס אחד בלבד, אף אם המוצרים הנכללים ברכישה מסוימת נרכשים עבור מספר משתתפים שזכו בפרסים (כגון כרטיסי טיסה או לינה במלון הנרכשים במרוכז).

3.10.4. כל פרס ניתן למימוש באופן חד-פעמי ומלא בלבד. בהתאם, אם מחירם של כל המוצרים הנרכשים במסגרת רכישה אחת נמוך משווי הפרס, לא תיוותר בידי המשתתף ''יתרה'' לשימוש ברכישות אחרות, אף אם אלו יבוצעו במהלך תקופת המבצע.

3.10.5. הפרס אינו ניתן להמרה, שינוי או החלפה.

3.11. במידה ולמרות האמור בסעיף 3.3 לעיל ישתתף במבצע קטין או מי שכשרותו לבצע פעולות משפטיות הוגבלה, יראו בכך כאילו ניתן אישור על-ידי אפוטרופסו. בכל מקרה מימוש הפרס בהתאם לתקנון זה אפשרי רק על-ידי בגיר/אפוטרופוס.

3.12. מימוש הפרסים אפשרי עד ליום 31.12.2022. בחלוף מועד זה ייחשבו הפרסים כבטלים ומבוטלים ולא ניתן יהיה לממשם.

משתתף שזכה בפרס אך לא מימש אותו כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לו כל טענה בשל כך.

3.13. עם ההודעה בדבר קבלת הפרס על ידי המשתתף ו/או לאחר חלוף תאריך תום המבצע, המוקדם מביניהם, תצא עורכת המבצע ידי חובתה במסירת הודעת הפרס למשתתף, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

3.14. לא ניתן להחליף איזה מן הפרסים בפרס אחר, במוצר אחר ו/או במבצע אחר, כמו כן לא ניתן להזדכות עליו או לקבל זיכוי בגינו. עם קבלת הפרס, מוותר המשתתף על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שיש לו כלפי עורכת המבצע.

3.15. מובהר כי עורכת המבצע אינה ערבה לכך שמוצרים אשר ירכשו תוך מימוש איזה מן הפרסים הנם המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש מוצרים זהים של אותו ספק מוצרי תיירות או מוצרים דומים.

3.16. עורכת המבצע אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של משתתף, ולא תשמע כל טענה כי הפרס ניתן לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה.

3.17. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. לא תישמע כל טענה בדבר פרס שאבד ו/או נגנב ו/או הוצא מרשות המשתתף הזוכה ללא רשותו, והאחריות לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתתף בלבד.

3.18. עורכת המבצע שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל את הענקת פרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:

3.18.1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף.

3.18.2. סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס.

3.18.3. סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס.

3.18.4. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

3.19. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמו ותמונתו של כל אחד מן המשתתפים בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שתמצא לנכון.

3.20. האחריות על ההשתתפות במבצע ועל מימוש הפרסים הינה על המשתתפים בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל באחריות בגין אי מימוש פרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין ו/או במישרין במשתתף.

3.21. יובהר, כי רישומי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בנוגע למבצע הינם הראיה הבלעדית והמכרעת ביחס לכל עניין הכרוך ו/או נוגע למבצע.

3.22. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר מימוש פרס מן הפרסים על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

3.23. להסרת ספק, מובהר כי על רכישות שתבוצענה במסגרת המבצע, ככל רכישה אחרת של מוצרים המשווקים על-ידי עורכת המבצע, יחולו התנאים הכלליים של עורכת המבצע, הזמינים לצפיה בכתובת:  www.ntours.co.il/support/terms

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב המוצרים שיירכשו תוך מימוש הפרסים ו/או איכותם ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בם ו/או בכל חלק מפרס כלשהו לרבות לגבי טיסות, לינה בבתי מלון וכיו''ב. כל אחד מן הזוכים בפרסים פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר, אשר יתגלה במוצרים שיירכשו תוך מימוש הפרסים.

3.24. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע, באתר האינטרנט של עורכת המבצע ו/או במשחק, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע או של צדדים שלישיים שעורכת ההגרלה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

3.25. אם ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא (לרבות מצב בו יתאפשר למשתתף לקחת חלק במשחק לאחר שחולקו כלל הפרסים), ו/או יש בה כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתף/ים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו ולא יידרשו לשאת ולא ישפו ולא יידרשו לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.

3.26. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה עורכת המבצע רשאית, עפ''י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח, לבטל את המבצע, הפרסים העומדים לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף במבצע. למען הסר ספק, לאף משתתף במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

3.27. עורכת המבצע ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים על תקלות בזמינות אתר האינטרנט של עורכת המבצע ו/או המשחק ו/או תקלות אחרות ככל שתהיינה בקשר להגרלה, לפרס ולמימושו.

4. הצהרות המשתתף:

4.1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא תקנון זה, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

4.2. המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

5. המפקח:

5.1. כמפקח על המבצע ישמש רו''ח ג'יהאד דראושה, או מי מטעמו (להלן: ''המפקח'').

5.2. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה או לטוענים לזכייה.

5.3. החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף, הזוכה והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

5.4. גילוי נאות – רו''ח דראושה הינו עובד של החברה.

6. הגבלת השתתפות:

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי, מנהלי, שותפי ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה של עורכת המבצע וכל חברה בבעלות משפחת עפיפי, המפקח, וכן של כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס.

 

* סוף *

 

נספח א' - הצהרת זוכה

 

1. אני הח''מ ___________ ת.ז ______________ מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כי קיבלתי את הפרס בו זכיתי במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת נזרין טורס בע''מ (להלן: ''הפרס'', ''ההגרלה'' ו- ''החברה'', בהתאמה).

2. הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישות ו/או השגות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.

3. הנני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסם את שמי בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שהחברה תמצא לנכון.

4. הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שיבחר ע''י החברה לצורך פרסום החברה וזכייתי בהגרלה. עם זאת, ידוע לי כי קבלת הפרס אינה מותנית בהסכמתי להשתתף בצילומים וכי אני רשאי לסרב להשתתף בצילומים.

החברה או באי כוחה יחליטו על ביצוע הצילומים וכל הפרטים הנלווים להם. ידוע לי כי החברה רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר הצילומי שיעמוד לרשותה בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים.

5. הנני מודע כי האחריות לאיכות הפרס הנה של הספקים בלבד, במסגרת האחריות המוענקת על ידי אותו ספקים למוצריו ו/או שירותיו וכי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בגין טיב ו/או איכות הפרס.

6. הנני מצהיר/ה כדלקמן:

א. אינני עובד או מנהל או שותף בחברה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.

ב. אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח על ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.

ג. אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לחברה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.

7. הנני מצהיר כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי, לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

 

ע54902184

 

ע54902185